Zobacz egzemplarz pokazowy

Regulamin Konkursu dla uczestników konferencji XXVII Krajowa Konferencja SNM

Regulamin Konkursu dla uczestników konferencji XXVII Krajowa Konferencja SNM znajduje się pod linkiem:

 

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Matematyka”, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs rozpoczyna się o godz 9.00 10.02.2018 r. i trwa do 12.02.2018 r. do godziny 12:00.
 3. Konkurs skierowany jest do uczestników Konferencji XXVII Krajowa Konferencja SNM
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
        a) „wskazać prawidłową odpowiedź na pytanie , w którym roku ukazało się pierwsze wydanie „Matematyka”.
 5. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.czasopismomatematyka.pl
 8. Na wniosek Uczestnika Konkursu, regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 9. Spośród Uczestników, którzy w dniach 10.02.18 do 12.02.18 (od godziny 9.00 do godziny 12:00) spełnią wszystkie warunki regulaminowe, 2-osobowe Jury wyłoni 2 zwycięzców Konkursu.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec Konferencji.
 11. Nagrodą w Konkursie będą: · 2 roczne prenumeraty magazynu „Matematyka” w wersji ekonomicznej– wartość 1 prenumeraty: 269 zł netto, · Nagrody nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.
 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 13. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.

  Reklamacje
   
 14. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Dział AD, z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60- 595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 15. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 16. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 17. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

  Postanowienia końcowe
   
 18. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 19. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.